1. Lejet liçencat
Liçensat dhe Çertifikatat për Transportin
A- Shërbimet për Transportin e Udhëtarëve
• Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetes
• Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetes
• Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetes brenda qarkut
• Liçence dhe Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetes ndermjet qarqeve
• Liçence per transport udhetaresh me taksi

 Dokumentat qe duhen perkatesisht per Transport udhetaresh

a) Fotokopje e lejes se qarkullimit
b) Fotokopje e kolaudimit
c) Fotokopje e mandateve te taksave te kolaudimit
d) Fotokopje e patentes se drejtuesit te mjetit
e) Numrin  e telefonit  te personit
f) Te gjitha fotokopjet te jene te noterizuara
g) Ekstrakt  QKR
h) Vertetim taksash
i) Deshmi Penaliteti
j) Akt vleresim   mjeti


B- Shërbime për Transport Mallrash
• Liçence dhe Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit
• Çertifikate per transport mallrash brenda vendit per llogari te vet
• Çertifikate per terheqes

Dokumentat qe duhen perkatesisht per Transport Mallrash

a) Fotokopje e lejes se qarkullimit
b) Fotokopje e kolaudimit
c) Fotokopje e mandateve te taksave te kolaudimit
d) Fotokopje e patentes se drejtuesit te mjetit
e) Numrin  e telefonit  te personit
f) Te gjitha fotokopjet te jene te noterizuara
g) Ekstrakt  QKR
h) Vertetim taksash
C- Shërbime të tjera Transporti
• Liçence per agjensi transporti udhetaresh me taksi brenda vendit
  Taxi 4+1  dhe  taxi 8+1
 Dokumentat qe duhen perkatesisht per Transport udhetaresh


a) Fotokopje e lejes se qarkullimit
b) Fotokopje e kolaudimit
c) Fotokopje e mandateve te taksave te kolaudimit
d) Fotokopje e patentes se drejtuesit te mjetit
e) Numrin  e telefonit  te personit
f) Te gjitha fotokopjet te jene te noterizuara
g) Ekstrakt  QKR
h) Vertetim taksash
i) Deshmi Penaliteti
j) Akt vleresim   mjet
D- Autorizime te ndyshme

1. Per zenie hapesire publike (vendosje tavolinash subjekte ndihmes per lokalet etj)
              
Dokumentat qe duhen te paraqiten

a. Ekstrakt QKR
b. Vertetim Taksash
c. Fotokopje karte identiteti
d. Gent plan
e. Dokumentat do te verifikohen nga zyra e urbanistikes dhe nqs aprovohen do te miratohet leja.

P.s:bizneset brenda pedonales si  dhe ato biznese te cilat jan brenda lulishteve per sezonin e veres nga data 15 maj -15 shtator paguajne 200 leke ne dite per tavoline ndersa per sezonin e dimrit nga data 15/shtator – 15 maj tarifa  eshte 100 leke ne dite per tavoline.
Per bisneset qe ndodhen ne periferi  jashte pedonales  per sezonin e veres nga data 15 maj -15 shtator paguajne 100 leke per tavoline ne dite ndersa per sezonin e dimrit nga data 15/shtator – 15 maj tarifa per nje tavoline eshte 50 leke ne dite.

2. Autorizim mbas ores 2300  

Dokumentat qe duhen te paraqiten

a) Ekstrakt QKR
b) Vertetim Taksash
c) Fotokopje karte identiteti

3. Autorizim per ndalim kundratabele me kohe te limituar per fugonat subjekt ndihmes se biznesit.

Dokumentat qe duhen te paraqesin te interesuarit.

a) Ekstrakt QKR
b) Vertetim Taksash
c) Fotokopje karte identiteti
d) Leja e qarkullimit te makines.

4. Per tregetim me pakice karburante, lubrifikante, gazi te lengshem, etj

Dokumentat qe duhen te paraqesin te interesuarit.

a) Ekstrakt QKR  + QKL
b) Vertetim  taksash
c) Vertetim i leshuar nga inspektoriati shteteror i kontrollit te naftes,gazit dhe nenproduktet e tyre,per respektimin e kushteve dhe  rregullave teknike per njesite e shitjes se lendeve djegese dhe te bombolave te gazit te lengshem te naftes.
d) Çertifikimi i kalebrimit te eneve e te aparateve te shitjes, te leshuar nga organet e metereologjise dhe kalibrimit te ne njesite e qeverise vendore
e) Vertetim per pronsine apo kontrate per marrjen ne perdorim te mjedisit perkates.
f) Kontrate furnizimi e lidhur me shoqerite e tregtimit me shumice te licensuar