Lidhje me interes per Biznesin:

7.1.Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Sipermarrjes ( MZHETS )
7.2.Ministria e Financave ( financa.gov.al )
7.3.Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve ( tatime.gov.al )
7.4.Qendra Kombetare e Regjistrimit ( qkr.gov.al )
7.5.Qendra Kombetare e Licensimit ( qkl.gov.al )