Perfundon rehabilitimi i kanaleve ujitese ne njesine administrative Luz i Vogel

Bashkia Kavajë në bashkëpunim dhe koordinim me të gjitha njësitë administrative, ka marrë masat për rehabilitimin e kanaleve ujitëse me qëllim që sezoni i verës ti gjej në gjendje pune. Në këtë mënyrë i shërbejmë sektorit të bujqësisë.