Si te Hapesh nje Biznes:

Per regjistrimin e nje biznesi dhe hapjen e dosjes ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore ( Person Fizik ) nevojitet dokumentacioni perkates si:

3.1.Çertifikate Regjistrimi QKR ( fotokopje )
3.2.Ekstrakt QKR
3.3.Fotokopje Dokument Indentifikues (karte identiteti ose pasaporte e personit qe hap biznesin).
3.4.Çertifikate Pronesie, Kontrate Qeraje ose Gent Plan per Objektin qe ushtron aktivitetin ( fotokopje ).


Per regjistrimin e nje biznesi dhe hapjen e dosjes ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore ( Person Juridik ) nevojitet dokumentacioni perkates si:

 

3.1.Çertifikate Regjistrimi QKR ( fotokopje )
3.2.Ekstrakt QKR
3.3.Fotokopje Dokument Indentifikues te administratorit te kompanise (karte identiteti ose pasaporte).
3.4.Çertifikate Pronesie, Kontrate Qeraje ose Gent Plan per Objektin qe ushtron aktivitetin( fotokopje ).


Per regjistrimin e nje biznesi TRANSPORT ( mallrash ose udhetaresh ) dhe hapjen e dosjes ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore nevojitet dokumentacioni perkates si:

3.1.Çertifikate Regjistrimi QKR ( fotokopje )
3.2.Ekstrakt QKR
3.3.Fotokopje Dokument Indentifikues te administratorit te kompanise (karte identiteti ose pasaporte).
3.4.Dokumetacioni i Mjetit ( Leje Drejtimi, Leje Qarkullimi )