Taksat vendore

Taksa mbi pasuritë e paluajtshme

Taksa mbi ndërtesën

Taksa mbi tokën bujqësore

Taksa e fjetjes në hotel

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme

Taksa për zënien e hapësirave publike

Taksa e tabelës

Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore (telefoni ,energji, TVkabllor, Internet)

 

Tarifat vendore

Tarifa e pastrimit

Tarifa për shërbime publike

Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Kavajë

Tarifa të shërbimeve të tjera

Tarifa të urbanistikës

Tarifa të dhënies me qira

Tarifa të shërbimit veterinar

Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe mallrave,dhënien e lejeve për ushtrim aktiviteti

Tarifë “Tregu i lire”

Tarifë parkimit të automjeteve